Simbalomenoi.png
Στην ενότητα Συμβαλλόμενοι μπορείτε να:
> εισάγετε και επεξεργαστείτε τα στοιχεία των Συμβαλλομένων της επιχειρησής σας
> δείτε τις κινήσεις των Συμβαλλομένων συνοπτικά και αναλυτικά
> ενημερώσετε με τα υπόλοιπα προηγούμενης χρήσης ή να μεταφέρετε υπόλοιπα σε επόμενη
> διαμορφώσετε τις παραμέτρους που αφορούν σε αυτήν την ενότητα
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ
Όλοι όσοι έχουν οποιαδήποτε σχέση με την επιχείρηση εισάγονται ως οντότητα στην Ενότητα Συμβαλλόμενοι. Συμβαλλόμενος καλείται το νομικό ή φυσικό πρόσωπου που σχετίζεται με την επιχείρηση με οικονομική σχέση όπως πχ οι Πελάτες, οι Προμηθευτές, Φυσικά πρόσωπα αλλά μπορεί να συμπεριλαμβάνονται και Τραπεζικά Ιδρύματα, Δημ. Οργανισμοί κλπ.

ΑΡΧΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Επιλέγοντας Συμβαλλόμενοι, ενεργοποιείται η πρώτη καρτέλα "Διαχείριση Στοιχείων" εμφανίζοντας τους πενήντα πρώτους Συμβαλλόμενους.
Η εμφάνιση γίνεται με αλφαβητική σειρά. Μπορείτε να προβάλετε τα αποτελέσματα της λίστας ανά Ονομασία, Α.Φ.Μ., Κωδ., Δραστηριότητα, Οδό, Αριθμό, Τηλέφωνο. Απλά πατήστε επάνω σε κάθε μια από τις ετικέτες της λίστας και ταξινομήστε αντίστοιχα τις εγγραφές.

Διαχείριση Συμβαλλομένων

Thesis Προφίλ
Συμβαλλόμενοι / Διαχείριση Στοιχείων
Στην καρτέλα Διαχείριση Συμβαλλομένων μπορείτε να:
> καταχωρήσετε νέο Συμβαλλόμενο
> διορθώσετε τα στοιχεία ενός Συμβαλλόμενου
> αναζητήσετε Συμβαλλόμενο βάσει επωνυμίας ή Α.Φ.Μ.
> ταξινομήσετε τα αποτελέσματα αναζήτησης βάσει Ονομασίας, Α.Φ.Μ., Κωδ., Δραστηριότητας, Οδού, Αριθμού, Τηλεφώνου
> εξάγετε τα αποτελέσματα της αναζήτησης σε πίνακα δεδομένων για:
> αποστολή μέσω E-mail
> ως φύλλο Excel
> για εκτύπωση, ή για δημιουργία .pdf αρχείου
> σε αρχείο .csv

Στον τομέα πλοήγηση μπορείτε να περιηγηθείτε μεταξύ των σελίδων ή να επιλέξετε τον αριθμό των εμφανιζόμενων γραμμών ανα σελίδα. Η προεπιλεγμένη τιμή εδώ είναι 50 γραμμές ανα σελίδα. Δηλώστε εμφάνιση όλων των εγγραφών από το πεδίο Δεδομένα ανά σελίδα και ταξινομήστε με βάση την πχ. Δραστηριότητα για να αναζητήσετε Συμβαλλόμενους στο ίδιο αντικείμενο. Τα αποτελέσματα της λίστας μπορούν να αξιοποιηθούν είτε ως πίνακας δεδομένων για αποστολή μέσω E-mail είτε ως φύλλο Excel, ενώ μπορούν να σταλούν πρός εκτύπωση ή δημιουργία Pdf αρχείου. Επιπλέον, μπορείτε να εξάγετε την λίστα αποτελεσμάτων σε αρχείο .csv για χρήση αρχειοθέτησης ή για γέφυρα με άλλες λογιστικές εφαρμογές.

Καταχώρηση Νέου Συμβαλλόμενου

Thesis Προφίλ
Συμβαλλόμενοι / Εισαγωγή Νέου Συμβαλλόμενου

Μπορείτε να εισάγετε νέο Συμβαλλόμενο πατώντας το εικονίδιο B1.png το οποίο βρίσκετε στα άνω δεξιά.

Τα στοιχεία που θα συμπληρώσετε θα χρησιμοποιηθούν κατά την έκδοση των παραστατικών. Στην περίπτωση Συμβαλλόμενου που είναι νομικό πρόσωπο και ο Τύπος Συναλλαγής είναι ΧΟΝΔΡΙΚΗ τότε τα παρακάτω πεδία είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

> Επωνυμία
> Δραστηριότητα
> Α.Φ.Μ.
> ΔΟΥ
> Τύπος Συναλλαγής (Χονδρική ή Ενδοκοινοτικές ή Τρίτων Χωρών)
> Γενικό Λογιστικό Σχέδιο Πελάτη
> Γενικό Λογιστικό Σχέδιο Προμηθευτή
> Συγκεντρωτική (Αν επιλέξετε ΝΑΙ, οι πράξεις θα εμφανιστούν στις ΜΥΦ, αυτό συνήθως αφορά πελάτες χονδρικής)
> Καθεστώς Φ.Π.Α. (Απαλλαγή, Μειωμένος, Κανονικός)
> Διεύθυνση

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ

> Διακριτικός Τίτλος
> Κατάσταση (Ενεργός / Ανενεργός / Επισφαλής)
> Τραπεζικοί Λογαριασμοί
> Σχόλια


ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ
H περίπτωση τονισμού φωνηέντων μπορεί να δώσει άλλα αποτελέσματα από αυτά που περιμένουμε όπως π.χ. αν ο συμβαλλόμενος αρχικά εισήχθει στο σύστημα με πεζά και τονισμό και τον αναζητήσουμε με πεζά χωρίς τόνο ή τον αναζητήσουμε με κεφαλαία δεν θα εμφανίζεται. Για τον λόγο αυτό συστήνεται η χρήση κεφαλαίων πάντοτε κατά την εισαγωγή του συμβαλλόμενου, μέθοδος που έχει υιοθετήσει και το taxis για τον ίδιο λόγο.


ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΔΙΩΝ:

Στην θέση Επωνυμία εισάγετε την επωνυμία του συμβαλλόμενου όπως αυτή θα πρέπει να αναφέρεται στο παραστατικό που θα εκδόσετε. Συστήνετε εδώ να μην χρησιμοποιείται τονισμός ή πεζά αλλά η χρήση κεφαλαίων. Εφ' όσον πρόκειται για ατομική επιχείρηση ή φυσικό πρόσωπο ή πράξη λιανικής το επίθετο και στην συνέχεια το μικρό όνομα αρκούν. Το λεκτικό που εισάγετε εδώ θα εμφανιστεί στην δεύτερη γραμμή των εκδιδόμενων παραστατικών στον τομέα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ.

Στην θέση Δραστηριότητα εισάγετε την κύρια δραστηριότητα του συμβαλλόμενου. Συστήνετε εδώ να μην χρησιμοποιείται τονισμός ή πεζά αλλά η χρήση κεφαλαίων. Το λεκτικό που εισάγετε εδώ θα εμφανιστεί στην τρίτη γραμμή των εκδιδόμενων παραστατικών στον τομέα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ.

Στην θέση Α.Φ.Μ. εισάγετε αριθμητικούς χαρακτήρες μόνο. Εφ'οσον επιλέξετε ΧΟΝΔΡΙΚΗ στο Τύπος Συναλλαγής τότε θα γίνει έλεγχος αληθοφάνειας του ΑΦΜ.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Ο έλεγχος αληθοφάνειας δεν ελέγχει για το κατα πόσον είναι σε ισχύ το ΑΦΜ αυτό ή αν σχετίζεται με την Επωνυμία ή ότι άλλο. Ο έλεγχος αλληθοφάνειας στηρίζεται σε ένα αλγόριθμο του υπουργείου οικονομικών για επιτρεπόμενους κωδικούς και περιορίζεται μόνο σε αυτό.


Στην θέση Διεθνής Κωδικός Εφορίας εισάγετε τον αριθμό μητρώου ή φορολογικό κωδικό συμβαλλόμενου ο οποίος είναι εγκατεστημένος εκτός της Ελληνικής επικράτειας. Όταν πρόκειται για συμβαλλόμενο εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά όχι Ελληνική Επιχείρηση, εισάγετε εδώ το ΑΦΜ αφού όμως πρώτα εισάγετε το πρόθεμα με λατινικούς κεφαλαίους χαρακτήρες. Συνήθως το πρόθεμα είναι γνωστό αφού αυτό αντιστοιχεί στα δύο γράμματα που αποτελούν το δηλωμένο χαρακτηριστικό της κάθε ευρωπαϊκής χώρας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν εισάγετε στοιχεία και στα δύο πεδία (ΑΦΜ και Διεθνής Κωδικός Εφορίας) θα χρησιμοποιηθούν τα δεδομένα του ΑΦΜ ως ισχυρότερου.

Στην θέση Δ.Ο.Υ. επιλέγετε από την αναπτυσσόμενη λίστα την ΔΟΥ που ανήκει ο Συμβαλλόμενος. Σε περίπτωση ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ η επιλογή είναι υποχρεωτική.

Στην θέση Τύπος Συναλλαγής επιλέγετε από την αναπτυσσόμενη λίστα. Η επιλογή είναι υποχρεωτική για την ολοκλήρωση της εισαγωγής συμβαλλόμενου. Οι δυνατές περιπτώσεις είναι:

  • ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ Αφορά ΜΟΝΟ Συμβαλλόμενους σχετικα με μεταφορά για λογαριασμό τρίτων (ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ)
  • ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ Οι Συμβαλλόμενοι ΕΝΤΟΣ Ευρωπαϊκής Ένωσης
  • ΛΙΑΝΙΚΗ Οι Συμβαλλόμενοι που ανήκουν στην κατηγορία ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
  • ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Οι Συμβαλλόμενοι ΕΚΤΟΣ Ευρωπαϊκής Ένωσης
  • ΥΠΟ ΙΔΡΥΣΗ Οι Συμβαλλόμενοι που ΔΕΝ εχουν λάβει ακόμα Α.Φ.Μ.
  • ΧΟΝΔΡΙΚΗ Όλες οι Νομικές μορφές ΕΝΤΟΣ Ελλάδας


ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ
Οι τύποι συναλλαγής χωρίζονται γενικά σε δύο μεγάλες κατηγορίες. Η μία είναι μεταξύ νομικών μορφών (γνωστή και ως Β2Β από τις λέξεις business to business) και η άλλη μεταξύ νομικών μορφών και φυσικών προσώπων (γνωστή και ως B2C από τις λέξεις business to client).


Οι συναλλαγές μεταξύ νομικών προσώπων (B2B) υπόκεινται σε περιορισμούς ως προς τα στοιχεία που αναγράφονται στα παραστατικά που εκδίδονται. Έτσι για έκδοση παραστατικού είναι υποχρεωτική η αναγραφή της επίσημης επωνυμίας, του αριθμού φορολογικού μητρώου, της διεύθυνσης, και της ΔΟΥ όταν πρόκειται για ενδοχώριες νομικές μορφές.

Οι συναλλαγές μεταξύ νομικών και φυσικών προσώπων (Β2C) υπόκεινται σε πολύ λιγότερους περιορισμούς, σε ορισμένες περιπτώσεις όμως ανάλογα με την επιχειρηματική δράση της επιχείρησης σας, απαιτούνται στοιχεία όπως η διεύθυνση κατοικίας ή η χώρα ή ο αριθμός διαβαρτηρίου κ.α. Για τους περιορισμούς και τις προϋποθέσεις είναι καλό να συμβουλεύεστε κάποιον ειδικό (λογιστή, φοροτεχνικό, κλπ).

Δεν επιτρέπεται η έκδοση Τιμολογίου προς φυσικά πρόσωπα (εκτός από την περίπτωση αυτοπαράδοσης) ενώ επιτρέπεται η έκδοση απόδειξης λιανικής πρός νομικά πρόσωπα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μόνο αν επιλέξετε Τύπο Συναλλαγής ΧΟΝΔΡΙΚΗ, ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ή ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ θα εμφανίζονται και τα παραστατικά τιμολόγησης (π.χ. Τιμολόγιο, Τιμολόγιο Δελτίο Αποστολής, Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών, Πιστωτικό Τιμολόγιο, κ.λ.π.) κατά την έκδοση παραστατικών. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση θα εμφανίζονται μόνο τα παραστατικά λιανικής πώλησης (π.χ. Απόδειξη Λιανικής Πώλησης, Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών, κ.λ.π.) .


Στις περιπτώσεις που ο συμβαλλόμενος βρίσκεται σε διαδικασία έκδοσης ΑΦΜ (νοείται δηλαδή ως Υπο Ίδρυση) μπορείτε να εισάγετε τα μέχρι εκείνη την στιγμή γνωστά στοιχεία και να την δηλώσετε ως Υπό Ίδρυση. Μπορείτε έτσι να παρακολουθήσετε πράξεις όπως προκαταβολές αλλά δεν μπορείτε να εκδόσετε κανένα παραστατικό. Τέλος όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία ίδρυσης διορθώνετε τον Τύπο Συναλλαγής.


Στην θέση Συγκεντρωτική επιλέγετε ΝΑΙ από την αναπτυσσόμενη λίστα όταν πρέπει να περιληφθούν οι κινήσεις του Συμβαλλόμενου στις καταστάσεις συναλλαγών (Μ.Υ.Φ.). Συνήθως όταν επιλέγουμε Τύπο Συναλλαγής "ΧΟΝΔΡΙΚΗ" η επιλογή είναι ΝΑΙ ενω για Τύπο Επιλογής "ΛΙΑΝΙΚΗ" ή ¨ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ" ή "ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ" Η επιλογή είναι ΟΧΙ.

Υπόχρεοι στην υποβολή ΜΥΦ (καταστάσεων συναλλαγών) είναι: Κάθε φυσικό πρόσωπο με εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, κάθε νομικό πρόσωπο και νομική οντότητα με εξαίρεση τις υποκείμενες στο ειδικό συνταγματικό καθεστώς Ιερές Μονές του Αγίου Όρους, καθώς και οι αγρότες που υπάγονται στο άρθρο 41 του Κώδικα Φ.Π.Α. (Ν. 2859/2000)
.Στην θέση Καθεστώς Φ.Π.Α. επιλέγετε ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ εκτός εάν ο Συμβαλλόμενος δικαιούται έκπτωσης οπότε επιλέγετε ΜΕΙΩΜΕΝΟΣ, ενω επιλέγετε ΑΠΑΛΛΑΓΗ στην περίπτωση που ο Συμβαλλόμενος απαλάσσεται από την υποχρέωση ΦΠΑ. Εάν επιλέξετε ΜΕΙΩΜΕΝΟΣ τότε κατα την διαδικασία τιμολόγησης θα προτείνονται τα μειωμένα ποσοστά ΦΠΑ (π.χ. 17% αντί του 24%) ενώ τα κανονικά ποσοστά ΔΕΝ θα εμφανίζονται. Αντίστοιχα όταν δηλωθεί ΑΠΑΛΛΑΓΗ θα εμφανίζεται ΜΟΝΟ το 0% ως ποσοστό ΦΠΑ.

Στην θέση Γενικό Λογιστικό Σχέδιο Πελάτη επιλέγετε από την αναπτυσσόμενη λίστα τον λογαριασμό Πελατών που κινεί στην λογιστική. Ο συνήθης διαχωρισμός είναι εσωτερικού και εξωτερικού.

Στην θέση Γενικό Λογιστικό Σχέδιο Προμηθευτή επιλέγετε από την αναπτυσσόμενη λίστα τον λογαριασμό Προμηθευτών που κινεί στην λογιστική. Ο συνήθης διαχωρισμός είνα εσωτερικού και εξωτερικού.

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ 9500 - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Οι επιλογές που εμφανίζονται στην θέση Γενικό Λογιστικό Σχέδιο Πελάτη και στην θέση Γενικό Λογιστικό Σχέδιο Προμηθευτή είναι οι επιλογές από την παράμετρο 9500. Εμφανίζουν τους λογαριασμούς με 1ο βαθμό 30 και 50 αντίστοιχα. Εφόσον υπάρχει ανάγκη για επιπλέον λογαριασμούς μπορείται να τους εισάγετε στην παράμετρο αυτή. Οι λογαριασμοί που δηλώνονται εδώ θα χρημσιμοποιηθούν και κατά την εξαγωγή "αρχείων εγγραφών λογιστικής" προς άλλα εμπορικά πακέτα.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΩΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΑΙ ΩΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
Τα σταθερά στοιχεία ενός συμβαλλόμενου (η διεύθυνση του, η δραστηριότητα του, η επωνυμία του κ.λ.π.) δεν τον χαρακτηρίζουν ως πελάτη ή ως προμηθευτή. Αυτό που τον χαρακτηρίζει είναι η συναλλαγή μεταξύ αυτού και της επιχείρησης. Σε πολλές περιπτώσεις οι πελάτες (αυτοί προς τους οποίους εκδόθηκε παραστατικό πώλησης) γίνονται και προμηθευτές από κάποια πράξη αγοράς από αυτούς. Για τον λόγο αυτό κατά την δημιουργία του Συμβαλλόμενου συστήνεται να διαμορφώνονται οι τιμές και για τις δύο περιπτώσεις. Μπορεί να γίνει και εκ των υστέρων αλλά αν έχει δημιουργηθεί αρχείο κινήσεων θα πρέπει να επαναληφθεί η διαδικασία δημιουργίας.

Στoν τομέα Διεύθυνση εισάγετε τα στοιχεία γεωγραφικού προσδιορισμού του συμβαλλόμενου. Στην περίπτωση νομικού προσώπου η αναγραφή των στοιχείων αυτών είναι υποχρεωτική.


ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ:

Στην θέση Διακριτικός Τίτλος εισάγετε προαιρετικά τον διακριτικό τίτλο του Συμβαλλόμενου με Ελληνικούς ή Λατινικούς χαρακτήρες.

Στην θέση Κατάσταση επιλέγετε από την αναπτυσσόμενη λίστα. Η χρήση των τιμών αυτών έχει μόνο πληροφοριακό και στατιστικό χαρακτήρα. Είναι συνδεδεμένη με την παράμετρο 9101στην οποία μπορείτε να να προσθέσετε δικές σας τιμές αλλά δεν μπορείτε να τροποποιήσετε τις αρχικές (σημασμένες με * )

Στην θέση Σχόλια εισάγετε ελέυθερο κείμενο για σκοπούς αρχείου.

Στoν τομέα Τραπεζικοί Λογαριασμοί εισάγετε την τράπεζα και τον λογαριασμό (σε μορφή ΙΒΑΝ) για σκοπούς αρχείου αφού δεν εμφανίζονται σε κάποιο παραστατικό.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΝΕΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ
Ολοκληρώνετε την διαδικασία καταχώρησης με το αντίστοιχο μπουτόν επάνω δεξιά στον τομέα. Αμέσως γίνετε έλεγχος επάρκειας των δεδομένων και καταχωρίζεται η εγγραφή. Σύμφωνα με τις επιλογές θα γίνει και ο έλεγχος δεδομένων. Έτσι για παράδειγμα αν έχετε επιλέξει Τύπο Συνναλαγής: ΛΙΑΝΙΚΗ δεν θα γίνει έλεγχος αληθοφάνειας στον ΑΦΜ ούτε θα ελεγχεί η συμπλήρωση δεδομένων διεύθυνσης.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο έλεγχος αληθοφάνειας δεν ελέγχει τα στοιχεία ούτε διασταυρώνει την ορθότητα αυτών. Ο έλεγχος περιορίζεται στην εισαγωγή ή όχι δεδομένων σε συγκεκριμένα πεδία. Τα δεδομένα που καταχωρίζονται εδώ αποτελούν αποκλειστική ευθύνη του καταχωρούντα.


Με την ολοκλήρωση του ελέγχου αληθοφάνειας και εφ' όσον διαπιστωθούν αποκλίσεις εμφανίζεται το παράθυρο μηνυμάτων με τις σχετικές παρατηρήσεις. Από το παράθυρο αυτό επιστρέφετε στην Ενημέρωση Στοιχείων και διορθώνεται. Με την ορθή ολοκλήρωση της διαδικασίας η εφαρμογή επιστρέφει στην αρχική οθόνη της Διαχείρισης Στοιχείων όπου πλέον αναφράφεται και ο νέος Συμβαλλόμενος.


Αναζήτηση Συμβαλλόμενου

Για να αναζητήσετε Συμβαλλόμενο ανάμεσα σε όλες τις εγγραφές συμπληρώνετε στο επάνω μέρος, στα πεδία Αναζήτηση Ονομασίας Συμβαλλόμενου ή/και Αναζήτηση Α.Φ.Μ. Συμβαλλόμενου ολοκληρωμένα ή μερικά τα στοιχεία για αναζήτηση και στην συνέχεια επιλέγετε το σύμβολο του μεγεθυντικού φακού. Αμέσως θα εμφανιστούν τα ονόματα των Συμβαλλομένων που πληρούν τα κριτήρια αναζήτησης. Η αναζήτηση γίνεται σε πεζά και κεφαλαία.

Επίσης στο επάνω μέρος της λίστας υπάρχουν και τα buttons γρήγορης περιήγησης (επόμενο - προηγούμενο, πρώτη σελίδα - τελευταία).


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η αναζήτηση γίνεται μεταξύ κεφαλαίων και πεζών ΟΧΙ όμως μεταξύ τονισμένων και μη τονισμένων. ( βλ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ )Επισκόπηση/Διόρθωση/Διαγραφή

Οι γραμμές που εμφανίζουν τους Συμβαλλόμενους στον πίνακα της Διαχείρισης Στοιχείων υπογραμμίζονται όταν το ποντίκι περνάει πάνω από αυτές. Πατώντας το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού αναδύεται παράθυρο με τα αναλυτικά στοιχεία του συμβαλλόμενου. Εδώ εκτός από την επισκόπηση των σταθερών στοιχείων του συμβαλλόμενου μπορείτε να διορθώσετε στοιχεία ή να διαγράψετε τον συμβαλλόμενο πατώντας B2.png άνω δεξιά.

Η διαγραφή Συμβαλλόμενου ΔΕΝ επιτρέπεται αν αυτός έχει συμμετάσχει σε συναλλαγές π.χ. αν είναι πελάτης και έχει κοπεί τιμολόγιο στο όνομά του.

Ολοκληρώνετε την διαδικασία πατώντας το εικονίδιο εξόδου B5.png άνω δεξιά εφόσον δεν έχετε πραγματοποιήσει καμμία αλλαγή ή εφόσον δεν επιθυμείτε να αποθηκευτούν οι αλλαγές που κάνατε.

Εάν έχετε πραγματοποιήσει αλλαγές και επιθυμείτε την καταχώρηση τους πατάτε το εικονίδιο Ενημέρωσης B4.png άνω δεξιά και η διαδικασία, μετά την αποθήκευση των αλλαγών, σας επιστρέφει στην καρτέλα εμφάνισης των Συμβαλλομένων.

Κινήσεις Συμβαλλομένων

Thesis Προφίλ
Συμβαλλόμενοι / Καρτέλα Συμβαλλόμενου
Στην καρτέλα Κινήσεις Συμβαλλομένων μπορείτε να:
> δείτε ενοποιημένα κινήσεις όλων των Συμβαλλομένων
> επιλέξετε προβολή βάσει σχέσης με την εταιρεία (ως Πελάτης ή ως Προμηθευτής)
> να διαμορφώσετε τις παραμέτρους που αφορούν σε αυτήν την ενότητα
> να πάρετε αναλυτικά τις κινήσεις του πατώντας πάνω στην γραμμή εγγραφής του Συμβαλλόμενου
> Αδρανείς
> Μερικό Υπόλοιπο

Τα αρχικά κριτήρια αναζήτησης εμφανίζουν όλους τους συμβαλλόμενους που έχουν κινηθεί κατά την διάρκεια του τρέχοντος έτους ακόμα και αν έχουν μηδενικό υπόλοιπο. Κάποιος συμβαλλόμενος έχει κινηθεί όταν έχει πράξεις μέσα στο τρέχον έτος ή φέρνει υπόλοιπο από το προηγούμενο έτος ( βλ. Απογραφή Έναρξης ).

Στο επάνω πλαίσιο επιλέγετε τα κριτήρια αναζήτησης. Μπορείτε να εισάγετε μέρος του ΑΦΜ ή της ονομασίας του συμβαλλόμενου κατά μόνας ή συνδυασμένα. Ταυτόχρονα μπορείτε να επιλέξετε ( ή να αποεπιλέξετε ) αν επιθυμείτε να συμπεριληφθούν στην λίστα οι Αδρανείς συβαλλόμενοι ή αυτοί που έχουν σήμερα μηδενικό υπόλοιπο.

Οπως έχει αναφερθεί, συμβαλλόμενοι είναι όσοι έχουν οποιαδήποτε σχέση με την επιχείρηση. Οι πράξεις καθορίζουν πότε κάποιος συμβαλλόμενος δρά ώς πελάτης και πότε ως προμηθευτής. Στην περίπτωση κατά την οποία ο ίδιος συμβαλλόμενος έχει σχέση πελάτη και προμηθευτή με την επιχείρηση τότε, όπως διευκρινίζεται και στην ΠΟΛ.1216/01-10-2014, επιτρέπεται ο λογιστικός συμψηφισμός. Αυτό σημαίνει ότι το υπόλοιπο διαμορφώνεται συνυπολογίζοντας όλες τις πράξεις με τον συμβαλλόμενο.


ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ
Σύμφωνα με την ΠΟΛ.1216/01-10-2014 άρθρο 6 "Σε περίπτωση που οι αντισυμβαλλόμενοι είναι ταυτόχρονα προμηθευτές και πελάτες, επιτρέπεται να προβούν σε εκατέρωθεν λογιστικούς συμψηφισμούς, εφόσον αυτό δεν αντιβαίνει σε διατάξεις άλλων νόμων. Όταν η διαφορά που απομένει μετά τον συμψηφισμό είναι μεγαλύτερη των 500 ευρώ, τότε για να αναγνωρισθεί το σύνολο των αγορών απαιτείται η εξόφλησή της με τραπεζικό μέσο πληρωμής. Τα ίδια ισχύουν και στην περίπτωση πώλησης αγαθών μεταξύ υπόχρεων απεικόνισης συναλλαγών με «ανταλλαγή»."


Για λόγους πληροφόρησης και διακριτής αντιμετώπισης μπορείτε να επιλέξετε κινήσεις Πελατών ή Προμηθευτών από την αναπτυσσόμενη λίστα. Στην περίπτωση που επιλέξετε Πελάτες ή Προμηθευτές αντί του Πελάτες/Προμηθευτές που είναι η προεπιλογή, θα διαπιστώσετε ότι ο αριθμός των στηλών στον πίνακα ελλατώνεται κατά δύο. Δεν εμφανίζεται η στήλη Χρέωσης και η στήλη Πίστωσης που αφορά στις κινήσεις της περίπτωσης που δεν επιλέξατε.


ΠΡΟΣΟΧΗ! Εφόσον έχουν χρησιμοποιηθεί κριτήρια μερίκευσης δεν εμφανίζονται όλοι οι συμβαλλόμενοι. Παρόλα αυτά ο μετρητής "Δεδομένα ανά Σελίδα" αναφέρει όλους τους συμβαλλόμενους ανα σελίδα που υπάρχουν ανεξάρτητα από την μερίκευση που επιλέγουμε. Αν για παράδειγμα επιλέξουμε και τους Αδρανείς στο επάνω μέρος τότε ο μετρητής θα συμφωνεί με τις γραμμές του πίνακα. Αν θέλουμε να εμφανίσουμε όλες τις γραμμές που πληρούν τα κριτήρια αναζήτησης, τότε από την αναπτυσόμενη λίστα δίπλα στο λεκτικό "Δεδομένα ανά Σελίδα" επιλέγουμε τον μεγαλύτερο αριθμό στο τέλος αυτής. Η αρχική επιλογή επίσης εξαιρεί συμβαλλόμενους (εξαιρεί τους Αδρανείς) για λόγους άμεσης πληροφόρησης. Ως εκ τούτου στο Σύνολο φαίνεται ο συνολικός αριθμός του συμβαλλομένων που έχουν καταχωρηθεί και όχι αυτών που εμφανίζονται.


Εξαγωγή Υπολοίπων σε Excel: Εάν πρόκειται να εκτυπώσετε ή να εξάγετε σε excel τα υπόλοιπα των συμβαλλομένων επιλέγετε πρώτα τον μέγιστο αριθμό στην επιλογή "Δεδομένα ανά Σελίδα" και στην συνέχεια πατάτε το B9.png .


Με την ολοκλήρωση επιλογής κριτηρίων πατήστε με αριστερό κλικ το σύμβολο B3.png και θα εμφανιστούν τα ονόματα των Συμβαλλομένων που πληρούν τα κριτήρια αναζήτησης.

Εντός του πλαισίου των αποτελεσμάτων, στην κορυφή του πίνακα δεδομένων, εμφανίζεται ένα ακόμα παράθυρο αναζήτησης. Στο παράθυρο αυτό πληκτρολογείτε χαρακτήρες ή αριθμούς και εμφανίζονατι οι γραμμές του πίνακα που περιέχουν τους χαρακτήρες που έχετε πληκτρολογήσει. Για παράδειγμα πληκτρολογείτε 800 και εμφανίζονται όλες οι γραμμές που έχουν σε κάποιο τμήμα κάποιου πεδίου την τιμή 800 (το πιθανότερο είναι ότι θα εμφανιστούν οι συμβαλλόμενοι που το ΑΦΜ τους ξεκινάει με 800 αλλά και κάποιος συμβαλλόμενος που έχει στην διέθυνση του ή στο τηλέφωνο του τον αριθμό 800 ή έχει το 800 σε κάποια αξιακή στήλη).

Μετά τα σταθερά στοιχεία των συμβαλλομένων, στην στήλη κατηγορία αναφέρεται η κατηγορία των πράξεων που έχει καταγραφεί στον κάθε συμβαλλόμενο. Έτσι ένας συμβαλλόμενος στον οποίο έχουν γίνει μόνο πωλήσεις αναφέρεται ως ΠΕΛΑΤΗΣ και αντίστοιχα μόνο για αγορές αναφέρεται ως ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ. Εφόσον κάποιος συμβαλλόμενος έχει πράξεις ως πελάτης και ως προμηθευτής αναφέρεται ως ΠΕΛΑΤΗΣ/ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ. Στην περίπτωση που για το τρέχον έτος κάποιος συμβαλλόμενος δεν έχει καμμία πράξη και έχουν επιλεγεί και οι Αδρανείς πελάτες, τότε θα εμφανιστεί στην κατηγορία ως ΑΔΡΑΝΗΣ. Ο χαρακτηρισμός αυτός αφορά μόνο το τρέχον έτος και όχι όλα τα έτη.

Στις αξιακές στήλες εμφανίζονται τα ποσά ανά κατηγορία πράξης.

  • ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΕΛΑΤΕΣ/ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ: Εφόσον έχει επιλεγεί η εμφάνιση ΠΕΛΑΤΕΣ/ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ στην πρώτη αξιακή στήλη "Μεταφορά Χρέωση" εμφανίζεται το Χρεωστικό υπόλοιπο του συμβαλλόμενου με την ιδιότητα του ως Πελάτης (θετικό ή αρνητικό) και στην δεύτερη αξιακή στήλη "Μεταφορά Πίστωση" εμφανίζεται το Πιστωτικό υπόλοιπο του συμβαλλόμενου ως Προμηθευτής (θετικό ή αρνητικό). Στις στήλες που ακολουθούν εμφανίζονται τα ποσά χρέωσης και πίστωσης ως πελάτης και χρέωσης και πίστωσης ως προμηθευτής. Στην τελευταία στήλη εμφανίζεται το συμψηφισμένο υπόλοιπο του προμηθευτή. Γενικά το θετικό ποσό σημαίνει ότι οφείλει στην επιχείρηση ο συμβαλλόμενος ενω όταν το ποσό είναι αρνητικό του οφείλει η επιχείρηση.
  • ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΕΛΑΤΕΣ: Εφόσον έχουν επιλεγεί μόνο οι συμβαλλόμενοι Πελάτες, τότε οι στήλες Χρέωση και Πίστωση από μεταφορά θα αναγράφουν το ποσό που μεταφέρεται από την προηγούμενη χρήση στην αντίστοιχη στήλη. Το θετικό υπόλοιπο αναφέρεται στην Χρέωση και το Αρνητικό υπόλοιπο αναφέρεται θετικά στην Πίστωση.
  • ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ: Εφόσον έχουν επιλεγεί μόνο οι συμβαλλόμενοι Προμηθευτές, τότε οι στήλες Χρέωση και Πίστωση από μεταφορά θα αναγράφουν το ποσό που μεταφέρεται από την προηγούμενη χρήση στην αντίστοιχη στήλη. Το θετικό υπόλοιπο αναφέρεται στην Χρέωση και το Αρνητικό υπόλοιπο αναφέρεται θετικά στην Πίστωση.


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν κάποιος συμβαλλόμενος είναι και πελάτης και προμηθευτής θα εμφανιστεί την μερίκευση ΠΕΛΑΤΕΣ ή ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ μόνο με τις κινήσεις της αντίστοιχης κατηγορίας.


ΧΡΕΩΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΗ ΣΤΟΥΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥΣ
Ενας συμβαλλόμενος χρεώνεται και πιστώνεται σε κάθε μία από τις ιδιότητες του (πελάτης ή προμηθευτής). Όταν ένας συμβαλλόμενος χρεώνεται σημαίνει ότι δημιουργεί μία υποχρέωση προς της επιχείρηση (χρωστάει στην επιχείρηση), ενω όταν πιστώνεται η επιχείρηση έχει μία υποχρέωση προς αυτόν (του χρωστάει). Σε γενικές γραμμές και για λόγους εύκολης κατανόησης των κινήσεων και εν τέλει του αποτελέσματος από την σχέση με ένα συμβαλλόμενο, ισχύει ο εξής γενικός κανόνας:


Πωλήσεις: όταν η επιχείρηση εκδίδει παραστατικό πώλησης προς συμβαλλόμενο το ποσό αναγράφεται στην χρέωση των πωλήσεων και όταν εισπράτει από συμβαλλόμενο έναντι πωλήσεων το ποσό αναγράφεται στην πίστωση των πωλήσεων. Υπάρχουν και άλλες ενδιάμεσες πράξεις στις πωλήσεις όπως οι ακυρώσεις ή οι επιστροφές που έχουν αντίστοιχη αντιμετώπιση.


Αγορές/Δαπάνες: όταν η επιχείρηση αγοράζει ή δαπανά το ποσό αναγράφεται στην πίστωση των αγορών/δαπανών και όταν πληρώνει υποχρεώσεις προς προμηθευτές το ποσό αναγράφεται στην χρέωση των αγορών/δαπανών.

Σημείωση: μία επιχείρηση αγοράζει αγαθά ή υπηρεσίες όταν πρόκειται να τις μεταπωλήσει, ενώ δαπανά σε υπηρεσίες ή αγαθά όταν αυτά προορίζονται για την λειτουργική υποστήριξη της επιχείρησης.

Στην επάνω δεξιά γωνία του πλασίου με τον πίνακα των αποτελεσμάτων υπάρχουν οι επιλογές:

B12.png Αποστολή Πίνακα με e-mail για αποστολή των αποτελεσμάτων μέσω e-mail σε εκτυπώσιμη μορφή
B9.png Εξαγωγή σε EXCEL για εξαγωγή των αποτελεσμάτων τοπίκα στον υπολογιστή
B6.png Εκτύπωση για άμεση εκτύπωση του πίνακα αποτελεσμάτων

Οι γραμμές που εμφανίζουν στον πίνακα με τις κινήσεις των συμβαλλομένων υπογραμμίζονται όταν το ποντίκι περνάει πάνω από αυτές. Πατώντας το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού αναδύεται παράθυρο με την Καρτέλα Αναλυτικών Κινήσεων Συμβαλλόμενου όπως αναλύεται στην ενότητα που ακολουθεί.

Καρτέλα Αναλυτικών Κινήσεων Συμβαλλόμενου

Thesis Προφίλ
Συμβαλλόμενοι / Καρτέλα Κινήσεων Συμβαλλόμενου

Επιλέγοντας μία γραμμή από τον πίνακα κινήσεων των συμβαλλομένων περνάτε στην φόρμα με τις αναλυτικές κινήσεις του συγκεκριμένου συμβαλλόμενου.
Εδώ μπορείτε να δείτε:

> το ιστορικό κινήσεων Συμβαλλόμενου (πωλήσεις / αγορές-δαπάνες / ταμειακά)
> συγκεντρωτικά τα σύνολα
> να κάνετε επισκόπηση των παραστατικών πατώντας επιλέγοντας γραμμή εγγραφής
> να προσδιορίσετε χρονικό διάστημα προβολής (το τρέχων έτος είναι προεπιλεγμένο αλλά επιτρέπεται αναζήτηση και μεταξύ περισσοτέρων ετών)
> την Συνοπτική θέση του Συμβαλλόμενου
> μεμονωμένο παραστατικό και να το στείλετε για εκτύπωση / E-mail ή για δημιουργία .pdf αρχείου

Επίσης μπορείτε να εξάγετε τα αποτελέσματα της αναζήτησης σε πίνακα δεδομένων για:

> αποστολή μέσω E-mail
> ως φύλλο Excel
> για εκτύπωση, ή για δημιουργία .pdf αρχείου

Στο επάνω αριστερά πλαίσιο "Επιλογή Χρονικού διαστήματος" μπορείτε να επιλέξετε την χρονική περίοδο που επιθυμείτε για την εμφάνιση των αναλυτικών γραμμών. Στην πρώτη γραμμή του πίνακα των αποτελεσμάτων θα εμφανιστούν τα υπόλοιπα που έρχονται από την προηγούμενη περίοδο. Η επιλογή ημερομηνίας παρελθόντων ετών επιτρέπεται σε όλο το βάθος χρόνου, ενδέχεται όμως να προκύψουν διαφορές. Οι διαφορές αυτές συνήθως συμβαίνουν όταν τα υπόλοιπα που μεταφέρονται ή εισάγονται στην αρχή του έτους δεν συμφωνούν με τα διαρκή υπόλοιπα που προκύπτουν από τις κινήσεις (βλ. Απογραφή Έναρξης).

Εφόσον κατά την επιλογή από τον πίνακα κινήσεων συμβαλλομένων έχετε κάνει μερίκευση για Πελάτες ή για Προμηθευτές, τότε οι κινήσεις που θα εμφανιστούν στις αναλυτικές κινήσεις θα είναι ΜΟΝΟ οι κινήσεις ως πελάτης ή ως προμηθευτής. Αντίστοιχα μεταβάλλονται και τα σχετικά υπόλοιπα στον αναλυτικό πίνακα.


Στον πίνακα με τις αναλυτικές γραμμές εμφανίζονται όλες τις πράξεις μεταξύ της επιχείρησης και του συμβαλλόμενου. Στην τελευταία στήλη δεξιά φαίνεται η ωρίμανση υπολοίπου του συμβαλλόμενου. Στην πρώτη γραμμή αναφέρονται τα υπόλοιπα που μεταφέρονται από την προηγούμενη περίοδο σύμφωνα με την επιλογή χρονικόυ διαστήματος (την ημερομηνία αρχής του χρονικού διαστήματος) και στην τελευταία γραμμή τα νέα σύνολα και το υπόλοιπο (σύμφωνα με την ημερομηνία τέλους του χρονικού διαστήματος).

ΠΡΟΣΟΧΗ! Στην περίπτωση που έχει γίνει επιλογή χρονικού διαστήματος με λήξη προγενέστερη της τρέχουσας ημερομηνίας το υπόλοιπο που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει από το τρέχον. Το υπόλοιπο σε κάθε καρτέλα συμβαλλόμενου υπολογίζεται για την ημερομηνία τέλους του χρονικού διαστήματος που έχουμε επιλέξει και όχι μέχρι την τρέχουσα ημερομηνία.


Στον πίνακα με τις αναλυτικές γραμμές μπορείτε, με την χρήση του ποντικιού, να επιλέξετε γραμμή και θα εμφανιστεί το σχετικό παραστατικό. Εδώ επιτρέπετε και η εκτύπωση ή αποστολή με email ή η αποθήκευση σε μορφή pdf του παραστατικού με χρήση του B6.png στην επάνω δεξιά άκρη του καμβά του παραστατικού. Με B5.png επιστρέφετε στην αναλυτική καρτέλα.

Στην επάνω δεξιά γωνία του πλασίου με τις αναλυτικές κινήσεις του συμβαλλόμενου υπάρχουν οι επιλογές:

B12.png Αποστολή Πίνακα με e-mail για αποστολή των αναλυτικών κινήσεων μέσω e-mail σε εκτυπώσιμη μορφή
B9.png Εξαγωγή σε EXCEL για εξαγωγή των αναλυτικών κινήσεων τοπίκα στον υπολογιστή
B6.png Εκτύπωση για άμεση εκτύπωση του πίνακα αποτελεσμάτων

Οι επιλογές αυτές είναι ιδιαίτερα χρήσιμες για την επικοινωνία και συμφωνία υπολοίπων με τον εκάστοτε προμηθευτή.

B5.png ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ για επστροφή στις κινήσεις συμβαλλομένων

Απογραφή Έναρξης

Thesis Προφίλ
Συμβαλλόμενοι / Απογραφή Έναρξης
Στην καρτέλα Απογραφή Έναρξης μπορείτε να:
> δείτε συνολικά τα χρεωστικά (πωλήσεων) και τα πιστωτικά (αγορών/δαπανών) υπόλοιπα Έναρξης Χρήσης
> μεταφέρετε μαζικά τα υπόλοιπα από την προηγούμενη στην τρέχουσα χρήση
> να διαμορφώσετε επιλεκτικά τα υπόλοιπα έναρξης χρήσης σε συμβαλλόμενο

Τα αρχικά κριτήρια αναζήτησης εμφανίζουν όλους τους συμβαλλόμενους με τα υπόλοιπα τους όπως υπολογίζονται από τις κινήσεις της προηγούμενης χρήσης.

Στο επάνω πλαίσιο επιλέγετε τα κριτήρια αναζήτησης. Μπορείτε να εισάγετε μέρος του ΑΦΜ ή της ονομασίας του συμβαλλόμενου κατά μόνας ή συνδυασμένα. Ταυτόχρονα μπορείτε να επιλέξετε ( ή να αποεπιλέξετε ) αν επιθυμείτε να συμπεριληφθούν στην λίστα οι συβαλλόμενοι με μηδενικό υπόλοιπο ή όχι. Επίσης μπορείτε να μερικεύσετε σε πελάτες ή προμηθευτές.

Στις στήλες που εμφανίζονται, πέραν των σταθερών στοιχείων των συμβαλλομένων, αναγράφονται τα ποσά που έχουν μεταφερθεί από την προηγούμενη χρήση εφ' όσον έχει γίνει έστω και μία μεταφορά υπολοίπων από προηγούμενη χρήση, αλλιώς αναγράφονται μηδενικά. Ακολούθως αναγράφονται τα ποσά που υπολογίζονται από την προηγούμενη χρήση. Τα ποσά μπορούν να είναι και αρνητικά. Π.χ. αρνητικό ποσό στην χρέωση των πωλήσεων σημαίνει υποχρέωση προς τον πελάτη. Όταν όμως γίνει επιλογή Πελάτες ή Προμηθευτές τα ποσά που αναφέρονται παιρνούν στην στήλη που αντιστοιχεί στην λογιστική απογραφή τους. Δηλαδή το χρεωστικό υπόλοιπο πελάτη στην χρέωση και το πιστωτικό στην πίστωση.

Στην τελευταία στήλη εμφανίζεται η ένδειξη "ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ" εφ' όσον έχει γίνει χειροκίνητη εισαγωγή υπολοίπων.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΑΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ
Στην έναρξη κάθε οικονομικής χρήσης (συνήθως συμπίπτει με την αρχή κάθε ημερολογιακού έτους) μεταφέρονται τα υπόλοιπα των συμβαλλομένων. Αυτό σημαίνει ότι το χρεωστικό ή το πιστωτικό υπόλοιπο κάθε συμβαλλόμενου θα πρέπει να μεταφερθεί στην αρχή της νέας χρήσης. Η μεταφορά αυτή συμβαίνει για κάθε μία από τις δύο ιδιότητες του συμβαλλόμενου, ως πελάτης και ως προμηθευτής. Στην περίπτωση που ένα συμβαλλόμενος είναι μόνο προμηθευτής, στην θέση των υπολοίπων ως πελάτης θα συμπληρωθούν μηδενικά και αντίστροφα.


Η μεταφορά γίνεται με τον εξής απλό κανόνα:
- στην χρέωση μεταφέρεται το υπόλοιπο πελάτη, με θετικό πρόσημο αν είναι χρεωστικό και με αρνητικό πρόσημο αν είναι πιστωτικό.
- στην πίστωση μεταφέρεται το υπόλοιπο προμηθευτή, με θετικό πρόσημο αν είναι πιστωτικό και με αρνητικό πρόσημο αν είναι χρεωστικό.

Με τον ίδιο κανόνα εισάγετε χειροκίνητα τα υπόλοιπα σε συμβαλλόμενους.

Για την μαζική μεταφορά υπολοίπων ( χρεωστικά και πιστωτικά υπόλοιπα όλων των συμβαλλομένων) από το προηγούμενο στο τρέχον έτος επιλέγετε το μπουτόν ενημέρωσης B4.png στο υποπλαίσιο που αναφέρει το έτος χρήσης. Αμέσως εμφανίζεται παράθυρο επιβεβαίωσης και εφόσον επιλέξετε το ΟΚ η διαδικασία ολοκληρώνεται.

Με την ολοκλήρωση της διαδικάσία εμφανίζεται σχετικό μήνυμα ολοκλήρωσης.

Η μεταφορά υπολοίπων μπορεί να επαναληφθεί πολλές φορές στην διάρκεια του έτους εφ' όσον απαιτηθεί. Αν υπάρχουν πράξεις που δεν είχαν καταχωρηθεί τις πρώτες ημέρες του νέου έτους (συνήθως αγορές ή δαπάνες των τελευταίων ημερών του προηγούμενου έτους) μπορείτε να επαναλάβετε εκ νέου την μαζική μεταφορά υπολοίπων μετά από την καταχώρηση των παραστατικών.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Το υπόλοιπο που αναφέρεται στα παραστατικά που εκδίδονται προς τους πελάτες συνυπολογίζεται από το υπόλοιπο της αρχής του έτους. Στην περίπτωση που δεν έχουν γίνει οι μεταφορές υπολοίπων και εκδοθούν παραστατικά πωλήσεων τα υπόλοιπα που θα αναγραφούν ενδέχεται να είναι εσφαλμένα. Για τον λόγο αυτό ΜΗΝ εκδίδετε παραστατικά πριν την πρώτη μεταφορά υπολοίπων κατά την αρχή του έτους.


Στον πίνακα που εμφανίζεται μπορείτε να επιλέξετε ένα συμβαλλόμενο. Αυτό στην συνέχεια εμφανίζει νέο πλαίσιο αποτελεσμάτων στο οποίο μαζί με τα αναλυτικά στοιχεία του συμβαλλόμενου, εμφανίζει πίνακα δύο γραμμών με τα τα υπόλοιπα που έχουν μεταφερθεί, εφόσον έχει γίνει μεταφορά αλλιώς εμφανίζονται μηδενικά. Στην κορυφή αυτής της οθόνης εισάγετε τα νέα υπόλοιπα.

Σε αυτό το τμήμα της εφαρμογής πραγματοποιείτε τις εγγραφές απογραφής έναρξης του Συμβαλλόμενου κατά την πρώτη λειτουργία.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε συμβαλλόμενο που έχει γίνει χειρoκίνητη εισαγωγή υπολοίπων οι μαζικές μεταφορές υπολοίπων ΔΕΝ τροποποιούν την χειροκίνητη εγγραφή.

Αποθηκεύετε με την ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ή επιστρέφετε με το πλήκτρο ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ και δεν καταχωρούνται οι αλλαγές.

Συμφωνία υπολοίπων από μεταφορά: Με την ολοκλήρωση της μεταφοράς υπολοίπων εμφανίζεται εκ νέου η καρτέλα Απογραφή Έναρξης στην οποία εμφανίζονται πλέον και τα ποσά στην χρέωση και πίστωση αρχής έτους. Τα ποσά μεταξύ των στηλών ( χρέωση 1ης του έτους με χρέωση 31ης Δεκεμβρίου προηγούμενου έτους και πίστωση 1ης του έτους με πίστωση 31ης Δεκεμβρίου προηγούμενου έτους αντίστοιχα) θα πρέπει να συμφωνούν εκτός εάν έχει γίνει ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ τροποποίηση. Ο κανόνας αυτός θα πρέπει να ισχύει σε όλη την διάρκεια της διαχειριστικής περιόδου. Αν προκύψει διαφορά στα ποσά σημαίνει ότι σε προηγούμενη χρήση έγινε κίνση και θα πρέπει να διερευθνηθεί.


Στην επάνω δεξιά γωνία του πλασίου υπάρχουν οι επιλογές:

B12.png Αποστολή Πίνακα με e-mail για αποστολή των αποτελεσμάτων μέσω e-mail σε εκτυπώσιμη μορφή
B9.png Εξαγωγή σε EXCEL για εξαγωγή των αποτελεσμάτων τοπίκα στον υπολογιστή
B6.png Εκτύπωση για άμεση εκτύπωση του πίνακα αποτελεσμάτων


Παράμετροι Συμβαλλομένων


Στην καρτέλα Παράμετροι Συμβαλλομένων μπορείτε:

> να δείτε τις παραμέτρους που σχετίζονται με τους Συμβαλλόμενους
> να προσθέσετε δεδομένα σε παραμέτρους
> να εμφανίσετε αναλυτικά στοιχεία δεδομένων παραμέτρου
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ 9012 - ΚΩΔΙΚΟΙ ΔΟΥ Η παράμετρος αυτή συντηρείται κεντρικά από τον διαχειριστή και δεν χρειάζεται καμμία παρέμβαση. Σε περίπτωση που δεν βρίσκετε την ΔΟΥ που σας ενδιαφέρει ενδέχεται να έχει συγχωνευτεί με άλλη. Η προσθήκη ΔΟΥ πάντως επιτρέπεται.
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ 9101 - ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΛΑΤΗ Η παράμετρος κατάσταση πελάτη είναι πληροφοριακή και εισάγεται για σκοπούς στατιστικής μερίκευσης. Χρησιμοποιείται αρχικά κατά την δημιουργία ή τροποποίηση στοιχείων συμβαλλόμενου. Μπορείτε να εισάγετε ότι κατηγορία χρησιμοποιείτε στην οργάνωση της επιχείρησης σας. Τα νέα λεκτικά θα εμφανίζονται στην καρτέλα του πελάτη. Στην θέση της μονοψήφιας σύντμησης εισάγετε τυχαίο μονοψήφιο αριθμό.
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ 9500 - ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Στην παράμετρο αυτή εισάγετε τους τεταρτοβάθμιους λογαριασμούς γενικής λογιστικής. Οι λογαριασμοί που δηλώνονται εδώ θα χρημσιμοποιηθούν και κατά την εξαγωγή "αρχείων εγγραφών λογιστικής". Η παράμετρος αυτή εμφανίζεται επίσης στα υποσυστήματα Πωλήσεων και Αγορών
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ 9741 - Τράπεζες Στην παράμετρο αυτή εισάγονται τράπεζες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που θα αναφερθούν στα στοιχεία του συμβαλλόμενου ή στα στοιχεία της επιχείρησης. Η παράμετρος αυτή εμφανίζεται και στο υποσύστημα Προφίλ.


ΠΡΟΣΟΧΗ! Οι παράμετροι που είναι επισημειωμένες με το * έχουν καθοριστεί από το περιβάλλον διαχείρισης του συστήματος ως υποχρεωτικές και κανονιστικές και δεν επιδέχονται καμμίας τροποποίησης.HELP

Η τελευταία καρτέλα κάθε ενότητας σας οδηγεί απευθείας στην ΒΟΗΘΕΙΑ όπου θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες και online manual για κάθε υποενότητα - περιοχή της εφαρμογής.
Στο περιβάλλον ΒΟΗΘΕΙΑ μπορείτε να διαβάσετε οδηγίες για το σημείο που βρίσκεστε ή και να μεταβείτε σε οδηγίες για άλλη ενότητα.

Πατώντας το "Μεταφορά σε Εξωτερικό Παράθυρο" που βρίσκετε επάνω δεξιά ανοίγει νέο φύλλο στον browser και μπορείτε με απόσχιση από τον browser να έχετε παράλληλο παράθυρο πλάι στην εφαρμογή για διαρκή αναζήτηση στο help. Επίσης μπορείτε και απευθείας με το link https://help.thesis.software να εισέλθετε στο help της εφαρμογής.


Στο περιβάλλον βοηθείας μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες με βάση λέξεις - κλειδιά χρησιμοποιώντας το πεδίο της αναζήτησης. Η αναζήτηση επεκτείνεται σε όλες τις σελίδες βοήθειας και όχι μόνο στην σελίδα αυτή.


Επιστροφή στην κορυφήLogin